Lang Son Geopark
Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn

Công viên địa chất Lạng Sơn được thành lập ngày 16/12/2021 theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Công viên địa chất Lạng Sơn trên phạm vi hành chính của các huyện: Bắc Sơn; Chi Lăng; Hữu Lũng; Lộc Bình; Văn Quan; thành phố Lạng Sơn; một phần địa giới hành chính của huyện Bình Gia ; một phần địa giới hành chính của huyện Cao Lộc với tổng diện tích khoảng 4.842,58 km2 với dân số khoảng 627.500 người (tương đương chiểm khoảng 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh).

Xem thêm >
Công viên địa chất Lạng Sơn
Công viên địa chất Lạng Sơn
Công viên địa chất Lạng Sơn
Logo
Mục tiêu
Our Vision
Mục tiêu

Công viên địa chất Lạng Sơn sẽ được bảo tồn nguyên vẹn và khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững, tổng thể các giá trị di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa (vật thể, phi vật thể), đa dạng sinh học và được định hướng để xây dựng hồ sơ trình UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Mọi hành vi xâm hại, phá vỡ các giá trị di sản kể trên trong phạm vi Công viên địa chất Lạng Sơn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu
Sứ mệnh
Our Mission
Sứ mệnh

Bảo tồn các di sản địa chất cũng như các di sản khác trong vùng Công viên địa chất, từ đó trở thành một công cụ phát triển bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai; quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hội nhập quốc tế; tăng cường sự tham gia của người dân, chính quyền địa phương vì một khu vực bền vững. Quảng bá di sản, phát triển du lịch, kinh tế và xã hội để đảm bảo chất lượng cuộc sống trong vùng Công viên địa chất; hành động xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường và bảo tồn di sản địa chất, người dân tự hào về môi trường sống của mình.

Sứ mệnh
Commitment & Action
Cam kết & Hành động
Cam kết

Cam kết vì một sự phát triển bền vững và thịnh vượng của vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trên nền tảng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu, bảo tồn, phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế và lấy sự tham gia tích cực, hạnh phúc và tự hào về môi trường sống của người dân làm thước đo cho hành động; tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng Công viên địa chất Lạng Sơn Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn.

Cam kết
Hành động

Hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, hiệu quả vì một tương lai tốt đẹp hơn của cộng đồng địa phương vùng Công viên địa chất Lạng Sơn và tạo sức lan toả đến cộng đồng thành phố Lạng Sơn và các huyện trên địa bàn tỉnh nằm ngoài vùng Công viên địa chất.

Hành động
0.14473 sec| 747.031 kb